JUNTA GENERAL ORDINARIA. CENTRO CULTURAL IORTIA

DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2020
19:00 Primera convocatoria
19:15 Segunda convocatoria

ORDEN DEL DÍA
1º. – Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior (Si Procede)
2º. – Aprobación de cuentas año 2019.
3º. – Aprobación de programas y presupuestos
4º. – Propuestas de junta directiva.
5º. – Ruegos y preguntas.

OHIKO BILERA OROKORRA.IORTIA KULTUR GUNEAN.

EGUNA: 2020KO Irailaren 17ean
19:00 Lehendabiziko deialdia.
19:15 Bigarren deialadia.

GAI ORDENA
1º – Aurreko Batzarraren Aktako irakurketa eta
onarpena (Behar Bada).
2º – 2019 Denboraldiko Kontuen Onarpena.
3º – Programazio eta aurrekontuen onarpena.
4º -Zudendari batzordearen proposamenak.
5º – Eskaera eta Galderak